INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Om oss

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS.
Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan. Daglig leders oppgaver, ansvar og fullmakter i anledning den daglige drift av IKA Kongsberg er regulert i en retningslinje.

IKA Kongsberg har utarbeidet etiske kjerneverdier for å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, ansatte og våre brukere til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Ansatte ved IKA Kongsberg jobber etter ICAs (International Council on Archives) yrkesetiske retningslinjer for arkivarer.

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi.

Her finner du IKA Kongsbergs årsmeldinger.