INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

Smakebiter fra arkivene

 • IKA Kongsbergs eldste dokument

  Norges kommuner ble til ved de såkalte formannskapslovene av 14. januar 1837. Før dette hadde landet vært delt inn i prestegjeld og kjøpsteder. Nå ble kommunene egne administrative enheter. Norske kommunearkiver inneholder derfor, i all hovedsak, dokumenter fra tiden etter 1837 – med noen hederlige unntak.

  Les mer

 • Navneendring

  En av svært få kommuner som har endret navn uten at det har skjedd en sammenslåing, er Stavern kommune. Ved opprettelsen i 1838 het den Fredriksvern kommune etter flåtebasen, men det gamle navnet på stedet før 1799 var Stavern.

  Les mer

 • Tinn tvungne fortsettelsesskole

  En gammel ringperm i Tinn skolestyres arkiv viste seg å inneholde et arkiv litt på siden av det vi er vant til å se fra kommunal sektor. De slitte folioarkene, brevene og de små kvitteringene var alle arkiv etter lærer Halvor Akerhaugen ved tvungen (obligatoriske) fortsettelsesskole i Tinn.

  Les mer

 • Hundreårsfest 17. mai 1914 i Larvik

  Grunnlovsjubileet i 1914 var i sin tid en stor begivenhet. På landsbasis var det nok verdensutstillingen på Frogner i Oslo som fikk mest oppmerksomhet, men også rundt i det hele land ble det feiret litt ekstra.

  Les mer

 • Lattermild førjulstid i Nore og Uvdal julen 1983

  I teknisk etats arkiv fant vi spor etter en lattermild førjulstid i 1983. Lensmannskontoret hadde utarbeidet et forslag til rebardunering av det kommunale juletreet. Det blir presisert at forslaget er utarbeidet på den for staten billigste måte, nemlig på fritiden.

  Les mer

 • Meny for bespisningen ved Tønsbergs Fattig- Syge og Arbeidshuus fra 1863

  ”Reglement for Bespisningen ved Tønsbergs Fattig- Syge og Arbeidshuus” journalført 1863 viser at det ble servert tre måltider per dag. Til frokost ble det servert ¼ pott kokt skummetmelk med ”noget kogt Vand om forlanges” og 16 lodd rugbrød. En pott var nesten en liter og et lodd 16 gram.

  Les mer

 • Kommuneskatten i 1912

  Skatt har vel alltid vært noe folk klager over. Folk flest i dag betaler rundt 25-35 % av sin inntekt i skatt, men hvordan var dette for rundt 100 år siden?

  Les mer

 • Brår skole

  Skoleloven av 1889 førte til store endringer i skolebarnas hverdag, særlig på landet. Det kom skjerpede krav til skolegangen. Omgangsskolene hadde ikke lenger livets rett.

  Les mer

 • Elevforeningene Gevjon og Fraternitas ved Drammen gymnas

  IKA Kongsberg har arkivene til mange av forløperne til det som ble fylkeskommunale videregående skoler i Buskerud – altså gymnasene. Sammen med arkivet fra Drammen gymnas fulgte det med både arkiver, litteratur og gjenstander fra de ærverdige gymnassamfunnene – blant annet en tilsynelatende ekte hodeskalle.

  Les mer

 • Transportflotte Speer, Einsatz Wiking

  Ved gjennomgang av kvitteringer fra Stavern havnevesen i tiden 1944-1945 ble blikket fanget av en adressat som stadig gikk igjen: Transportflotte Speer, Einsatz Wiking.

  Les mer

 • Julestønad til offentlige arbeidere og tjenestemenn

  Før julen 1943 ble det sendt ut en del rundskriv om «Julestønad til offentlige arbeidere og tjenestemenn» Med utgangspunkt i den generelle prisøkning, vanskene med å skaffe forbruksvarer, høye krav til produktivitet og lønnsstopp var det kommet krav fra Norsk Forbund for Offentlige Yrker om en stønad til jul.

  Les mer

 • Ferie og helligdager

  I 1947 var det vanlig med 2 ferieuker. Ny ferielov var under forberedelse der kravet skulle være minst 3 ukers ferie hvert år. Loven ble vedtatt i 1947.

  Les mer

 • Innføring av talefilm i Hønefoss

  Styret i Hønefoss kommunale kinematograf hadde 27. mars 1930 møte der de vedtok å gå over til «talefilm». Kostnader til ombygging av Maskinhuset ble beregnet til kr 1150,-, men de største kostnadene lå i innkjøp av lydmaskinen. Den hadde en pris på kr 12500,- eller kr 16000,-, alt etter type. I tillegg var det behov for nye kinomaskiner til kr 6000,-, men de måtte kjøpes uansett, da de gamle var utslitt.

  Les mer

 • Bilruter anno 1920

  Tidlig i 1920 kom det tre søknader om kjøretillatelse på veier i Sauherad. Herredsstyret besluttet 16. mars 1920 ikke å anbefale kjøring på bygdeveiene i herredet. Hovedveiene kunne derimot trafikkeres på betingelse om kjørehastighet.

  Les mer

 • 17. mai feiring med futt i Sauherad

  Det store jubileumsåret 1914 krevde litt ekstra innsats for å få til en fin markering av 17. mai. I Sauherad ble det valgt en komité på 4 personer på vegne av skolestyret. Litt senere kom det til 5 personer valgt av formannskapet, to valgt av Nes Jordbruksforening og to fra Nes Mållag. Det ble valgt en formann og i tillegg en nestformann for hvert sogn.

  Les mer

 • Skolesparing i Hedrum

  Fra rundt 1910 begynte det å bli vanlig med skolesparekasse. I våre arkiver finnes hundrevis av protokoller med opptegnelser over små og store innskudd. Hedrum skolestyre opprettet 19/3-1962 en nemnd som skulle utrede skolesparingen i kommunen. De innhentet informasjon både fra Norge og Sverige for å få oversikt over hvilke systemer som fantes. Det var i hovedsak tre systemer.

  Les mer

 • Trelasthuset Caspar Holter i Drammen 1808-1816

  Av og til dukker det opp spennende privatarkiv blant materialet fra (fylkes-/) kommunene. I dette tilfellet viste den mystiske protokollen som kom inn med arkivet til Drammen videregående skole å være en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Kollega Steinar Marvik har skrevet en artikkel som viser hva denne protokollen kan fortelle oss om sin samtid. Kanskje særlig interessant er hva den sier om forholdene under napoleonskrigene med blant annet beslagleggelse av fiendtlige skip (se s. 4 og 8); kapervirksomhet, eller offentlig godkjent piratvirksomhet om du vil (se s. 11-12); og lisensfart (se s. 7-8). Det var trelast som dominerte utskipningene til Holter, som særlig skrøt av sine lange planker, men vi hører også om kreativ import av alkohol der små mengder blir tatt med om gangen under påskudd av å være en del av mannskapets proviantering (se s. 5). Under eksportforbudet for korn i 1812 er det like imponerende å høre at korn ble forsøkt utført som druebrennevin (se s. 5-6). Marvik har også laget et register over kopibokens innhold, samt en oversikt over nevnte skip og kapteiner. (Se filer under). Når èn kopibok inneholder så mye informasjon, tenk hva et helt arkiv kan fortelle oss om fortiden!

  Les mer

 • Hesteforviklinger i Sauherad

  Trekkraftnemndene skulle under krigen sørge for bl.a. nok hester til jord- og skogbruk. Hester ble rekvirert etter behov. I januar 1943 ble det rekvirert en hest i Sauherad. Den skulle leveres på Akkerhaugen 8. februar.

  Les mer

 • Rasjoneringsberedskapen for matvarer

  Det er velkjent at det var rasjonering på forbruksvarer under de to verdenskrigene i forrige århundre. Enkelte matvarer som sukker, kaffe og «sydfrukter» ble rasjonert helt inn på 1950-tallet. Rasjonering på biler varte til 1960. Loven om forsynings- og beredskapstiltak av 1956 gav staten rett til blant annet å rasjonere matvarer ved «krig, krigsfare eller andre ekstraordinære kriseforhold». I slike tilfeller skulle kommunene spille en sentral rolle. Man skulle være forberedt, og beredskapslagre av rasjoneringshefter og informasjonsplakater ble oppbevart i kommunene. Ved behov skulle bestemte personer få ansvaret med å sette rasjoneringen ut i verk på kort tid.

  Les mer

 • Sigarer mot astma

  I gode gamle dager kunne du få sigarer dekket av det offentlige om du led av astma. I forhandlingsprotokollen til Sandsvær fattigstyre finner vi flere utbetalinger til støtte for kjøp av «cigarer» på 1890-tallet. Dette fremstår utvilsomt som noe besynderlig, men så er det i dette tilfellet tale om «astmacigarer»; en type sigar som ble brukt til å mildne astma-anfall.

  Les mer

 • Forretningsliv i Tønsberg rundt 1890

 • Da grunnloven var 100 år – 17. mai 1914 i Kongsberg

 • Bureisning i arkivkassa

 • Hjemstavn til Tjøme

 • Høy og mørk på genever

 • Lærer Thor Hansen – Den første seminarist på Nøtterøy